Dokumenti

NOLIKUMS
     Pašvērtējuma ziņojums šeit

Vadības struktūra šeit

Vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtība šeitPa%C5%A1nov%C4%93rt%C4%93jums_2020.pdf

Ētikas kodekss šeit

Sporta treneri šeit 

Audzināšanas darba plāns šeit

Attīstības plāns šeit

Darba plāns 2020./2021.mācību gadam šeit

Administrācijas pieņemšanas laiki šeit

Izglītības procesa un darbības organizēšana, nodrošinot COVID-19infekcijas izplatības ierobežošanu šeit

Rīcības algoritms šeit

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas NOLIKUMS šeit

Privātuma politika šeit

Trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa

Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana šeit

Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības
      iestādes organizētajos pasākumos
 šeit

Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un to izskatīšanas kārtība šeit
     Izglītojamo iesniegums par atskaitīšanu šeit       

Kārtība, kādā Skolā, tiek risināti audzēkņu Iekšējās kārtības neievērošanas gadījumi šei
     Kārtība, kādā Skolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas šeit
     Kārtība par drošību mācību laikā un mācību starplaikos šeit

     Iekšējie noteikumi par drošību ekskursijās un pārgājienos šeit

Iekšējās kārtības noteikumi šeit
     Iekšējās kārtības neievērošanas noteikumi šeit

MK noteikumi Nr.508

Basketbola nodaļa šeit

Vieglatlētikas nodaļa šeit

Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas kontrolnormatīvi:

Basketbola nodaļa šeit

Vieglatlētikas nodaļā šeit

                                                    Profesionālās ievirzes izglītības PROGRAMMAS:

Programma
akreditācijas termiņš, ID
licences numurs
Licencēšanas datums
Basketbols 20V 813001
03.06.2021., AI 8621
P-11116
19.02.2015.
Basketbols 30V 813001
03.06.2021., AI 8622P-11117
19.02.2015.
Vieglatlētika 20V 813001
03.06.2021., AI 8623P-1111819.02.2015.
Vieglatlētika 30V 813001 29.09.2021., AI 8787P-1111919.02.2015.
Interešu izglītība                        Dokumentācija, lai iestātos Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā:

Iesniegums  par uzņemšanu 20V basketbols, vieglatlētika 

Iesniegums par uzņemšanu INTEREŠU izglītībā

    Izglītojamo līgums 20 V basketbols, vieglatlētika L%C4%ABgums%2020V%208013%20001_1.doc
    Izglītojamo līgums 30V basketbols, vieglatlētika
<>


Jaunākās galerijas