Dokumenti

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums  šeit

Kandavas novada BJSS rezultativitātes kritēriji basketbolā un vieglatlētikā .

Kontrolnormatīvi basketbolā, vieglatlētikā,  kas jāizpilda sporta skolas audzēkņiem pa vecuma grupām.


Nepieciešamā dokumentācija, lai iestātos Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā:

  1. Iesniegums
  2. Piekrišana personas datu nodošanai
  3. Izglītojamo līgums ( basketbola nodaļā vai vieglatlētikas nodaļā)
  4. Ārsta izziņa - norādot, ka drīkst nodarboties ar sportu ar paaugstinātu fizisko slodzi
  5. 1 foto
  6. Dzimšanas apliecības VAI pases kopija, norādot, ka PIEKRĪTU IZMANTOT SKOLAS IEKŠĒJĀM VAJADZĪBĀM.

Vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī 3,00 EURO

Rekvizīti:
Kandavas novada dome,
reģ.nr. 90000050886,
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120
KONTS: LV 73 UNLA 0011010130573
Maksājuma mērķī norādīt: bērna vārdu, uzvārdu un par kādiem mēnešiem tiek maksāts.